Aktualności

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „O niebylecki miecz”

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej
Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu, Gmina Niebylec i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Tematyka: utwory inspirowane folklorem. Zestaw 1-3 wierszy inspirowanych folklorem (wiersze mogą też nawiązywać do ziemi niebyleckiej)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018 r.
Adresaci konkursu: I kategoria - młodzież (13-18 lat); II kategoria – osoby powyżej 18 lat
Rozstrzygnięcie konkursu: w II kwartale 2018 roku
Nagrody: I kategoria - nagrody rzeczowe; II kategoria – nagrody pieniężne
Informacje o konkursie: www.towarzystwo.niebylec.com.pl
Tel. Zarządu TMZN - 696-813-298

Regulamin konkursu literackiego

Idea konkursu
Celem konkursu jest promowanie twórczości oryginalnej, zarówno poezji jak i prozy, cechującej się wysokimi walorami artystycznymi, której autorzy sprawnie operują piękną polszczyzną.
• Pierwszym warunkiem zakwalifikowania zgłoszonej pracy do konkursu jest tematyka: zgłoszone prace powinny być inspirowane folklorem, kulturą ludową.  Organizator zachęca także do przesyłania wierszy nawiązujących do ziemi niebyleckiej (Baryczka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Niebylec, Połomia, Jawornik, Lutcza, Gwoździanka, Małówka). Drugi warunek to spełnienie wymogów formalnych postawionych przez organizatora.
Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej we współpracy z Gminą Niebylec, Gminną Biblioteką Publiczną w Niebylcu i Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Organizator nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.
Adresaci
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Organizator wskazuje dwie kategorie, w jakich startować mogą uczestnicy. I kategoria to młodzież w wieku 13-18 lat; II kategoria – osoby powyżej 18 lat.
Nagrody
Autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani:
1) pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodzeni nagrodami:
a) rzeczowymi (w kategorii I)
b) pieniężnymi w kategorii II: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł.
2) ponadto zwycięskie prace zostaną opublikowane w Roczniku Niebyleckim .
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz przyznania dodatkowych wyróżnień. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone autorom w II kwartale 2018 roku. Organizator zastrzega, że autorzy muszą odebrać nagrody osobiście. Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą.

Zgłoszenia
Zgłaszane do Konkursu utwory muszą mieć charakter autorski i nie mogą być wcześniej publikowane w książkach, czasopismach, prasie czy Internecie. Autor utworu, zgłaszając go do Konkursu, oświadcza, że tekst jest jego dziełem autorskim i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez publikację utworu praw osób trzecich.
• Autor powinien nadesłać zestaw 1-3 wierszy (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).
• Utwory należy przesłać drogą pocztową w 4 egzemplarzach na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Niebylec 26, 38-114 Niebylec z dopiskiem „Konkurs literacki”. Do koperty z wydrukowanymi tekstami należy dołączyć mniejszą kopertę - opatrzoną godłem autorskim (pseudonimem), symbolem kategorii (I lub II) (wzór: np. poetka, kat. II, albo: hanna123, kat. I,)- w której należy umieścić swoje dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
• Jednocześnie zgłoszony przez siebie utwór lub utwory (poezja) należy przesłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx lub PDF na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez ujawniania swoich danych osobowych
• Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.
• Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej
• Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

Informacje dodatkowe
1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz utworów prozatorskich bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
2. Przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
3. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów osobom zakwalifikowanym do finału ani pozostałym uczestnikom konkursu.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Dodatkowe informacje