Walne zebranie członków Towarzystwa

23 stycznia 2013 roku w budynku wielofunkcyjnym GOK odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Przedstawiamy zdjęcia oraz protokół z zebrania

Protokół nr 1/2013

 z zebrania walnego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2013 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

W zebraniu udział wzięli:

  1. Członkowie Towarzystwa wg załączonej listy obecności.

  2. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00 i trwało do godz. 18:15.

 Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej Antoni Chuchla. Powitał wszystkich zebranych bardzo serdecznie i zaproponował, aby posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Lęcznar.

Poddał pod głosowanie wybór Pani Danuty Lęcznar na przewodniczącego zebrania, w wyniku którego wszyscy członkowie Towarzystwa – jednogłośnie – zgodzili się na jego propozycję.

 Następnie Pani Danuta Lęcznar przedstawiła porządek zebrania, który był następujący:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa.

  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenie zarządowi absolutorium,

b) przyjecie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

c) przyjecie Regulaminu Pracy Zarządu,

d) przyjecie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej,

e) przyjecie planu pracy na rok 2013.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 Ad. 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa.

Prezes TMZN Antoni Chuchla przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa za 2012 r. (załącznik nr 1 do protokołu).

Następnie skarbnik TMZN Robert Szpond przedstawił sprawozdanie finansowe za 2012 rok Towarzystwa (załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad. 2 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMZN Jerzy Koczot przedstawił sprawozdanie z pracy komisji (załącznik nr 3 do protokołu).

W tym momencie Pani Danuta Lęcznar otworzyła dyskusję nad zaprezentowanymi sprawozdaniami.

Głos zabrał Pan Zbigniew Korab Wójt Gminy. Podziękował władzom TMZN za prace jaką wykonują. Pogratulował przeprowadzonym w 2012 roku działaniom.

Następnie Pani Danuta Lęcznar podziękowała Panu Wójtowi za przychylność dla działań Towarzystwa i wobec braku innych głosów zamknęła dyskusję.

 Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenie zarządowi absolutorium,

Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło – jednogłośnie - uchwałę nr 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za 2012 r. i udzielenia zarządowi absolutorium.

 b) przyjecie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło – jednogłośnie – uchwałę nr 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

 c) przyjecie Regulaminu Pracy Zarządu,

Prezes TMZN Antoni Chuchla przedstawił Regulamin Pracy Zarządu (załącznik nr 4 do protokołu).

Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło –jednogłośnie – uchwałę Nr 3/2013 w sprawie przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

 d) przyjecie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMZN Jerzy Koczot zaprezentował Regulamin Pracy Komsiji Rewizyjnej Towarzystwa.

Następnie Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło - jednogłośnie – uchwałę Nr 4/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi niebyleckiej.

 e) przyjecie planu pracy na rok 2013.

Plan działania zarządu TMZN przedstawił Prezes TMZN Antoni Chuchla.

Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie podjęło – jednogłośnie – uchwałę Nr 5/2013 w sprawie przyjęcia planu działania w roku 2013.

 Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski.

Prezes TMZN Antoni Chuchla poinformował członków Towarzystwa o sprawach związanych z wyjazdem do filharmonii. Wyjaśnił, iż jest możliwość dojazdu autokarem, cena biletu wynosi 10 zł. Przejazd można opłacać u Pani Władysławy Sworst w GBP. Następnie wywiązała się dyskusja na temat przyszłych działań Towarzystwa. Na wiosnę planuje się wyjazd plenerowy do leśniczówki w Połomi. W czerwcu zaplanowano koncert – Mszę Św. Ks. Teofila Górnickiego w wykonaniu chóru z Siedlec. Prezes TMZN przybliżył sylwetkę Ks. Górnickiego. Koncert miałby odbyć się w kościele w Niebylcu. Zaapelował o dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji koncertu. Poinformował, iż na przełomie wiosny i lata planuje się zorganizować wycieczkę na Roztocze w okolice Narola. Następnie Prezes TMZN wezwał członków Towarzystwa do uregulowania składek członkowskich.

 Przewodnicząca Zebrania:Danuta Lęcznar
Protokołowała: Monika Godek

Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...
Walne zebranie ...

Dodatkowe informacje