Walne zebranie 2014

Protokół nr 1/2014 z zebrania walnego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

W zebraniu udział wzięli:
1) Członkowie Towarzystwa wg załączonej listy obecności.
2) Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 Walne zebranie rozpoczęło się o godz. 17. Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej Antoni Chuchla, witając wszystkich zebranych zaproponował następujący porządek obrad:
1) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
2) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c) przyjęcie planu pracy na rok 2014,
d) nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
5) sprawy różne i wolne wnioski.
poddając go pod głosowanie. Zebrani podjęli w tej sprawie jednomyślna uchwałę, aprobując przedstawioną propozycję. Następnie A. Chuchla zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, proponując na tą funkcję panią Danutę Lęcznar, członkinię zarządu. Wobec braku innych kandydatur, kandydaturę D. Lęcznar poddano pod głosowanie a w jego wyniku Danutę Lęcznar wybrano przewodniczącą walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
Następnie przewodnicząca zebrania przystąpiła do realizacji porządku obrad wzywając zarząd do przedstawienia sprawozdania z działalności za 2013 r. Prezes TMZN Antoni Chuchla przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa za 2013 r. (załącznik nr 1 do protokołu), szczegółowo przybliżając wszystkie zrealizowane przez zarząd inicjatywy. Następnie skarbnik TMZN Robert Szpond przedstawił sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2013 rok (załącznik nr 2 do protokołu).

 Ad. 2 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMZN Jerzy Koczot przedstawił sprawozdanie z pracy komisji (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 3. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami
W dyskusji zabrał głos Zbigniew Korab, wójt Gminy Niebylec i członek TMZN, który pogratulował zarządowi stowarzyszenia podejmowanych przez TMZN inicjatyw.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenie zarządowi absolutorium. Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło – jednogłośnie - uchwałę nr 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za 2013 r. i udzielenia zarządowi absolutorium,
2) Przyjecie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie TMZN podjęło – jednogłośnie – uchwałę nr 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
3) Przyjęcie planu pracy na rok 2014. Plan działania zarządu TMZN przedstawił Prezes TMZN Antoni Chuchla. Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego walne zebranie podjęło - jednogłośnie - uchwałę nr 3/2014 w sprawie przyjęcia planu działania w roku 2014.
4) Nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Prezes TMZN Antoni Chuchla przypomniał o określonej w statucie stowarzyszenia godności członka honorowego TMZN i przedstawił osoby, które zarząd TMZN postanowił uhonorować tym tytułem. Pani Danuta Lęcznar poddała pod głosowanie projekt uchwał, w wyniku którego walne zebranie podjęło przez aklamację następujące uchwały:
a) uchwałę nr 4/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej TERESIE SIERŻĘDZE-NOWOSAD I JANOWI NOWOSADOWI,
b) uchwałę nr 5/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej KS. DR. CZESŁAWOWI GORAJOWI,
c) uchwałę nr 6/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej KS. PRAŁATOWI JANOWI MŁYNARCZYKOWI,
d) uchwałę nr 7/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej PROF. KAZIMIERZOWI OŻOGOWI,
e) uchwałę nr 5/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej PROF. JANOWI MACIEJOWI MACIUCHOWI,
f) uchwałę nr 5/2014 w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej PROF. EMILIANOWI PITERZE,
Ponieważ prof. Emilian Pitera nie mógł wziąć udziału w uroczystości, prezes TMZN Antoni Chuchla odczytał zebranym nadesłany przez profesora list z podziękowaniami.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Dyskusję rozpoczęła pani Teresa Sierżęga-Nowosad, która w imieniu swoim i męża serdecznie podziękowała zarządowi TMZN za uhonorowanie ich tytułem członków honorowych. Również prof. Kazimierz Ożóg podziękował za to wyróżnienie – przyznał, że choć należy do wielu różnych organizacji, rad i stowarzyszeń, to właśnie w Niebylcu czuje się bardzo dobrze. Dodał, że siłą stowarzyszenia i Niebylca są ludzie, którym się chce działać. W dyskusji wziął udział Grzegorz Smela, który zaprosił wszystkich zebranych na majową Noc Muzeów w Konieczkowej. Prezes TMZN stwierdził, że stowarzyszenie włączy się w przygotowanie tego wydarzenia. Potem głos zabrał Adam Parys, radny Gminy Niebylec, przedstawiając plan uroczystości w 2014 roku z okazji jubileuszu 600-lecia Jawornika i zapraszając wszystkich do udziału w tych wydarzeniach. Na koniec pani Maria Boho poinformowała zebranych, że zarezerwowała 50 miejsc na spektakl „Prawda” w dniu 22 lutego o godz. 20.45 w Instytucie Muzyki w Rzeszowie. Zaproponowała, aby chętni dokonywali zapisów u p. Władysławy Sworst.
W drugiej części spotkania odbył się występ Koła Związku Emerytów i Rencistów z Połomi w przedstawieniu „Obrazek bożonarodzeniowy”, a po występie spotkanie opłatkowe uczestników zebrania. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 20.oo.

 

Protokołowała
Katarzyna Grzebyk

Przewodnicząca zebrania
Danuta Lęcznar

Dodatkowe informacje