Aktualności

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

W dniu wczorajszym, 22 stycznia 2020 r., odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Tematem zebrania było przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz przedstawienie planu działania na kolejny, 2020 rok.
W zebraniu, obok licznie zgromadzonych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej udział wzięli zaproszeni goście, a więc:
1)członkowie honorowi Towarzystwa – ks. prałat Jan Młynarczyk oraz ks. Czesław Goraj, proboszcz parafii Niebylec
2)wójt gminy Niebylec, Zbigniew Korab,
3)przewodniczący Rady Gminy Niebylec, Witold Koza,
4)zastępca wójta gminy Niebylec, Krzysztof Koza
5)Państwo Barbara i Mirosław Skomro, lekarz z Niebylca
6)Wacław Rędziniak, lokalny przedsiębiorca, donator Towarzystwa.
Obrady prowadził kol. Jerzy Koczot, a porządek obrad był następujący:
1)otwarcie zebrania,
2)wybór przewodniczącego zebrania,
3)przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4)przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5)dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6)podjęcie uchwał w sprawach:
a)przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b)przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7)przyjęcie planu pracy na rok 2020,
8)przyjęcie w poczet członków honorowych,
9)sprawy różne i wolne wnioski,
10)wspólne kolędowanie.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa przedstawił jego prezes Antoni Chuchla, natomiast sprawozdanie finansowe skarbnik, Robert Szpond. Następnie członek komisji rewizyjnej Czesława Nowak przedstawiła protokół z posiedzenia tejże komisji, która na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2019 r. dokonała kontroli i oceny pracy zarządu
w 2019 r. Czesława Nowak, imieniem Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań i udzielenie zarządowi absolutorium. W dyskusji głos zabrał wójt Zbigniew Korab, który podkreślił wagę i znaczenie Towarzystwa, zadeklarował pomoc i współpracę, zwracając uwagę na wielość i różnorodność działających w gminie organizacji pozarządowych. Następnie przewodniczący obrad poddał sprawozdania pod głosowanie, a zebrani przyjęli je i udzielili zarządowi absolutorium za rok 2019.
Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie planu działania na rok 2020. Projekt uchwały w tym zakresie przedstawił prezes Antoni Chuchla, a po poddaniu go pod głosowanie, zebrani przyjęli propozycje jednogłośnie.
W końcowej części posiedzenia prezes zarządu Towarzystwa Antoni Chuchla zaproponował nadanie godności członka honorowego Państwu Jolancie i Wacławowi Rędziniak. W uzasadnieniu podał, że Wacław Rędziniak, jako prezes Firmy SERWIS-KOP w Rzeszowie systematycznie od kilku lat wspiera Towarzystwo znacznymi kwotami finansowymi, dlatego też nadanie Państwu Rędziniakom takiego tytułu byłoby pewną formą rewanżu.
W sprawach różnych prezes Towarzystwa przedstawił zebranym propozycję wyjazdu do filharmonii w dniu 25 lutego 2020 r. na koncert karnawałowy oraz wyjazdu na wycieczkę do Wiednia i Bratysławy w dniach 21-23 sierpnia 2020 r. Zapisy ustalono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu.
Po zakończeniu zebrania odbył się spotkanie opłatkowe oraz wspólne kolędowanie, intonowane przez zespół śpiewaczy „Alebabki”.
W załączeniu przedstawiamy
1)sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2019
2)plan pracy Towarzystwa na rok 2020.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na: https://photos.app.goo.gl/HQapWn7D5CQJL81F6

Załączniki:
Pobierz plik (2020_Sprawozdanie_merytoryczne.pdf)Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019[Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019]

Dodatkowe informacje