Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi
absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) przyjęcie planu pracy na rok 2020,
8) przyjęcie w poczet członków honorowych,
9) sprawy różne i wolne wnioski,
10) wspólne kolędowanie.
Walne zebranie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Towarzystwa
dr Antoni Chuchla

Dodatkowe informacje