Aktualności

OGŁOSZENIE

W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, w czasie którego dokonano zmian we władzach stowarzyszenia. Niezwłocznie po zebraniu złożyliśmy wniosek do Sadu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentacji stowarzyszenia.

W dniu dzisiejszym, tj. 22 października 2021 r. otrzymaliśmy postanowienie tegoż Sądu z dnia 19 października 2021 r., sygnatura sprawy RZ.XII NS-REJ.KRS/013040/21/509, zgodnie z którym aktualny skład zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej jest następujący:

Antoni CHUCHLA    prezes zarządu,
Katarzyna GRZEBYK  wiceprezes zarządu
Wiesław FIJAŁKOWSKI  sekretarz zarządu
Robert SZPOND   skarbnik zarządu
Wiktor BOCHENEK   członek zarządu
Maria BOHO    członkini zarządu
Alina ŁOBAZA   członkini zarządu.

Dla przypomnienia podajemy, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą;
Jerzy KOCZOT   przewodniczący
Czesława NOWAK   wiceprzewodnicząca
Zofia DZIKA    członkini

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Halina SOŁTYS   przewodnicząca
Stanisław JAKUBOWSKI  wiceprzewodniczący
Henryk KSIĄŻEK   członek

Ustępującym członkom zarządu, a mianowicie p. Lucynie Podolskiej i p. Danucie Lęcznar składamy serdeczne podziękowania za 10-letnią pracę na rzecz stowarzyszenia. Pozostajemy w przekonaniu, że wiedza Pań i doświadczenie będzie jeszcze wykorzystane dla dobra wspólnego.

Antoni Chuchla
Prezes zarządu TMZN

Zaproszenie na wycieczkę

Zapraszamy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej na wycieczkę organizowaną przez zarząd Towarzystwa do Sandomierza. Program przewiduje:
1) zwiedzanie miasta z przewodnikiem (4 godziny),
2) rejs statkiem po Wiśle,
3) obiad w karczmie „Jandura” w Trześni (5 km od Sandomierza),
4) biesiadę w karczmie „Jandura” w Trześni.
Wycieczka odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r., a jej koszt to 100 zł od osoby. Koszt wycieczki obejmuje obiad, transport, opłatę przewodnika, rejs po Wiśle i biesiadę.
Wyjazd z Niebylca 28 sierpnia 2021 r. o godz. 7.oo z przystanku autobusowego, powrót tego samego dnia w godzinach wieczornych.
Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu.

Zarząd

Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Zaproszenie na spektakl teatralny pt. "Śmiech wzbroniony"

Zapraszam – w pierwszej kolejności członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej – na spektakl teatralny pt. Śmiech wzbroniony, który odbędzie się w dniu 18 lipca 2021 r., w wykonaniu artystów Teatru „Bo Tak” na scenie WDK w Rzeszowie. Dysponujemy biletami dla 50 osób, zapisy przyjmują Panie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu, tel. 17 2773066. Cena biletów 50 zł. Spektakl rozpocznie się o godz. 17.3o, wyjazd z Niebylca (przystanek autobusowy) godz. 16.oo. Koszty transportu ponosi Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Zarząd Towarzystwa

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowne Członkinie i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej zarząd Towarzystwa zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
7) wybór zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
8) wybór komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej,
9) wybór Sądu Koleżeńskiego
10) przyjęcie planu pracy na rok 2021,
11) sprawy różne i wolne wnioski.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 17.3o w Pensjonacie „CDN” w Żyznowie 292c i będzie połączone z grillem towarzyskim. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu, a ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

W trakcie zebrania prosimy o założenie maseczek.

Z poważaniem

Imieniem Zarządu Towarzystwa

Prezes Zarządu Towarzystwa

dr Antoni Chuchla

Dodatkowe informacje